fbpx

Adatvédelmi tájékoztató

WATERSCOPE Zrt., 2800 Tatabánya Búzavirág utca 7. 

 1. Az adatkezelés célja:

A Tájékoztatóban elsősorban általános jelleggel nyújtunk tájékoztatást az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról stb. Jelen Tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült: 

– GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet) 

– Infotv.: 2012. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról 

– Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 1. Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: WaterScope Zrt. 

Adatvédelmi tisztviselő: Ilcsik Csaba

Elérhetősége: 2800 Tatabánya Búzavirág utca 7.

Telefon: +36 30 244 8031

Email: 

 1. A kezelt adatok:

Név, email cím, telefon, irányítószám, cím, közmű fogyasztás.

 1. Az adatkezelés helye:

1118 Budapest Sasadi út 66.

 1. Az adatkezelés alapelvei, folyamata:

A személyes adatok kezelését jogszerűen, az Érintett számára átlátható módon végezzük.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

A személyes adatoknak pontosnak kell lenniük; minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük. 

A személyes adatok kezelését oly módon védjük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen azok megfelelő biztonsága.

Társaságunk tájékoztatást ad az egyes adatkezelésekkel összefüggésben, ha azokat más személyeknek (címzettek) adja át. Amennyiben Ön árajánlatot kér valamely szolgáltatásunkkal kapcsolatosan, személyes adatait nem továbbítjuk. Az árajánlat elfogadását követően kizárólag a számlázási adatokat (név, cím, vizsgálat díja) továbbítjuk a könyvelési szolgáltatást ellátó partnerünknek. 

 1. Az adatkezelés időtartama:

Társaságunk a személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve a jogszabályokban előírt őrzési idő lejártáig kezeli és tárolja.  

 1. Az Érintett jogai:
 • Hozzáférés joga
 • Helyesbítéshez való jog
 • Törléshez való jog
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • A tiltakozáshoz való jog
 1. Az Érintett jogainak érvényesítése:

Az érintetti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmeket – amennyiben a kérelmező személyazonossága megállapítható – a lehető legrövidebb időn belül, de legalább a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül megválaszoljuk, tájékoztatva az Érintettet a meghozott intézkedésekről.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 14 10

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: